home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.lidmar.net

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lidmar.net

 

Właścicielem sklepu jest firma LIDMAR , której siedziba mieści się pod adresem: os. B. Smiałego 11, 60-682 Poznań

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Numer telefonu - 501424598

Adres poczty elektronicznej: lidmar@lidmar.net

 

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – zakres usług świadczonych drogą elektroniczną .Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

6. Sklep Internetowy  Lidmar-serwis internetowy, za pomocą którego Klient może kupić dany produkt.

7. Strona – Usługodawca i Klient.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Lidmar prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową .

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Lidmar są fabrycznie nowe.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane ,są cenami brutto  (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz drogą e-mailową. Natomiast zamówienia drogą telefoniczną przyjmowane są  od pn-pt w godz, 9:00 do 17:00 pod nr tel 501424598

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mailowy.

5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy : 27 1050 1520 1000 0090 7765 5034 ING Bank Sląski w przypadku płatności przelewem.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

2. Towar jest dostarczany  za pośrednictwem Poczty Polskiej (2-4 dni roboczych). Istnieje również możliwość odbioru towaru w siedzibie sklepu stacjonarnego (os. B. Smiałego 11, Poznań-Piątkowo)

3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),  przelewem na konto bankowe sklepu lub płatnośc osobista w sklepie stacjonarnym , przy odbiorze towaru.

 

§ 6 Odbiór towaru.

1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski i za granicą.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia  należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Nawet w przypadku gdy opakowanie odebranej przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia, zaleca się przeprowadzenie kontroli zawartości odebranej przesyłki pod kątem zgodności stanu ilościowego.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy. Pouczenie.

1. Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w ciągu 7 dni bez podania przyczyny .
Towar należy odesłać na własny koszt  na adres: Lidmar, os. B. Smiałego 11,60-682 Poznań

W dniu otrzymania zwrotu (taki stan towaru jak w chwili wysyłki), będzie wykonany przelew na Państwa rachunek.

 

§ 7 Procedura reklamacji i rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego .

2. W przypadku reklamacji otrzymanego produktu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny przysługuje jedno z poniższych rozwiązań:
A) wymiana towaru (art. 561 § 1)                    
B) nieodpłatna naprawa towaru (art. 561 § 1),
C) obniżenie ceny towaru (art. 560 § 1)


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz  827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.